tnctransport.com=> ประเภทรถขนส่งสินค้า


ประเภทรถขนส่งสินค้า

รถขนส่งสินค้า 4 ล้อ

รถขนส่งสินค้า 4 ล้อ


รถขนส่งสินค้า 4 ล้อ

ประเภท : ประเภทรถขนส่งสินค้า

รายละเอียดบริการขนส่งสินค้า ชลบุรี โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติ ทรานสปอร์ต 
 
Tanachote Transport Limited Partnership (TNC) ปัจจุบัน เรามีรถให้บริการขนส่งสินค้า  มากกว่า 100คัน หลากหลายประเภท แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ 7.20-7.50 เมตรตู้ทึบ และรถบรรทุก 10 ล้อ7.20 เมตร ตู้ทึบ ประตู 10 บาน มีบุคลากร ด้านการบริหาร 20 คน และบุคลากรด้านขนส่ง กว่า 150คน

หากคุณต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า ชลบุรี ดำเนินการส่งสินค้าต่างๆทั่วประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้บริการ หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่

ติดต่อสอบถาม
080-0912901 ศราวุธ
090-5641630 นิรุจ
086-3166867 ศักดา
098-2862198 ภพธรรม

            

Line ID : tnctransport
FACEBOOK : https://www.facebook.com/tanachotetransport.tnc
Email : tnctransport@gmail.com,waritsara.tnc@gmail.com

ที่อยู่ : 199/59 หมู่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ที่อยู่ 2 : 75/8 หมู่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-11-26 10:10:55
รถขนส่งสินค้า 6 ล้อ

รถขนส่งสินค้า 6 ล้อ


รถขนส่งสินค้า 6 ล้อ

ประเภท : ประเภทรถขนส่งสินค้า

รายละเอียด

            
                                       บริการขนส่งสินค้า ชลบุรี โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติ ทรานสปอร์ต 
 
Tanachote Transport Limited Partnership (TNC) ปัจจุบัน เรามีรถให้บริการขนส่งสินค้า  มากกว่า 100คัน หลากหลายประเภท แบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ 7.20-7.50 เมตรตู้ทึบ และรถบรรทุก 10 ล้อ7.20 เมตร ตู้ทึบ ประตู 10 บาน มีบุคลากร ด้านการบริหาร 20 คน และบุคลากรด้านขนส่ง กว่า 150คน

หากคุณต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า ชลบุรี ดำเนินการส่งสินค้าต่างๆทั่วประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้บริการ หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่

ติดต่อสอบถาม
080-0912901 ศราวุธ
090-5641630 นิรุจ
086-3166867 ศักดา
098-2862198 ภพธรรม


Line ID : tnctransport
FACEBOOK : https://www.facebook.com/tanachotetransport.tnc
Email : tnctransport@gmail.com,waritsara.tnc@gmail.com

ที่อยู่ : 199/59 หมู่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ที่อยู่ 2 : 75/8 หมู่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-11-26 10:10:42
ให้บริการ รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ กระบะ7.20 เมตร - ธนโชติ ทรานสปอร์ต

ให้บริการ รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ กระบะ7.20  เมตร - ธนโชติ ทรานสปอร์ต


ให้บริการ รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ กระบะ7.20 เมตร - ธนโชติ ทรานสปอร์ต

ประเภท : ประเภทรถขนส่งสินค้า

รายละเอียด

รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ กระบะ7.20  เมตรขนาดและปริมาตรบรรทุก            
กว้าง :  2.40 เมตร            
ยาว   :  7.20เมตร            
สูง    :  0.60 เมตร 
           
น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน   12 ,000  กิโลกรัม            
ปริมาตรบรรจุไม่เกิน       -   คิวบิคเมตร

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-23 14:21:21